top of page

NEWS

SIPHDoor_Main_02.png
Logo.png
SIPHDoor_Project_01.jpg

January 14, 2017

จุดเริ่มต้นของ AKSES

เกิดขึ้นจากความประทับใจในคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการ ชุดวงกบ ประตูภายในที่เราใช้ติดตั้งในงานตกแต่งภายในและงานเฟอร์นิเจอร์บิ้วอิน หลากหลายโครงการ...

SIPHDoor_About_03.jpg

January 14, 2017

ติดตั้งเร็ว

สินค้าของเราถูกออกแบบมาให้ติดตั้งรวดเร็ว ด้วยระบบแห้ง โดยใช้ Fitting พิเศาของ Akses ตามมาตรการของเรา...

SIPHDoor_Main_07.png

January 14, 2017

รู้ใจโครงการ

เราทำงานครบกระบวณการสำคัญ (ตั้งแต่การตรวจสอบพื้นที่ การทำ Shop drawing และการผลิตไปจนถึงการติดตั้ง...

bottom of page